Nyborg Kommune lancerer ny strategi for solcelleprojekter for at fremme grøn omstilling

Foto: Nyborg kommune.
dato

Nyborg Kommune introducerer nye tiltag for ansøgninger om solceller for at fremme grøn omstilling og lokalsamfundsdeltagelse

Nyborg Kommune ændrer sin tilgang til behandlingen af ansøgninger om etablering af solceller. Hidtil er hver ansøgning blevet vurderet individuelt fra sag til sag, men fremadrettet vil kommunen anvende et sæt fastlagte screeningskriterier. Denne nye strategi er sat i værk for at sikre en større grad af involvering fra både naboer og det bredere lokalområde samt for at tage højde for faktorer såsom klima, naturbeskyttelse og bevaring af kulturarv.

Indførelsen af faste årlige ansøgningsrunder sammen med et nyt "pointsystem" for vurdering af potentielle solcelleprojekter markerer en signifikant forandring i kommunens tilgang. Pointsystemet er tænkt som et redskab til at rangordne projekter efter deres bidrag til klimamål, samtidig med at man sikrer merværdi for både kommunen og dens borgere.

Et af de mest ambitiøse mål, Nyborg Kommune har sat, er at opnå 100% grøn strøm fra sol og vind senest i 2030. Derfor vægtes solcelleprojekter, der bidrager positivt til dette mål, højt i den nye ordning. Ydermere skal hvert projekt demonstrere, hvordan det kan skabe merværdi for lokalsamfundet udover sit klimabidrag.

Den første ansøgningsrunde under de nye retningslinjer åbner i september 2024, hvorefter der vil være en årlig frist for indsendelse af ansøgninger. Kommunen har annonceret, at specifikke ansøgningsskemaer og datoer vil blive gjort tilgængelige snarest. Efter ansøgningsfristen vil alle indkomne forslag blive vurderet samlet ved udgangen af det tredje kvartal hvert år.

Efter udvælgelsesprocessen skal de projekter, der går videre, gennemgå både lokalplan- og miljøvurdering, for at sikre at alle relevante aspekter bliver nøje undersøgt før endelig godkendelse. Det er vigtigt at bemærke, at borgerenergifællesskaber står uden for de nye screeningskriterier og vurderingsprocedurer, hvilket understreger en særlig opbakning til fællesskabsbaserede initiativer.

Med disse tiltag søger Nyborg Kommune at indtage en førende rolle inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, hvilket forventes at styrke samarbejdet mellem borgere, virksomheder og kommunen selv i stræben efter et mere bæredygtigt lokalsamfund.

https://www.nyborg.dk/da/nyheder/solceller-skal-ikke-kun-vaere-en-gevinst-for-klimaet/

Kilde: Nyborg Kommune